The C-Gate IoT Hub jest dostarczany jako oprogramowanie w formacie kontenera. Zaleca się instalację C-Gate IoT Hub na centralnym serwerze w każdej lokalizacji firmy. Alternatywnie możliwa jest również instalacja na standardowym komputerze PC.

Wymagania systemowe

 • Kontenerowe środowisko uruchomieniowe (np. Docker, Kubernetes, OpenShift, Podman, ...)
 • 8 GB RAM
 • 128 GB miejsca na dysku twardym
 • Procesor 64-bitowy (zalecane 4 rdzenie)
 • Połączenie z Internetem (podczas instalacji i aktualizacji)
Jeżeli podłączonych jest więcej niż 25 regulatorów, wymagania mogą być większe.

C-Gate IoT Hub Pojemnik

Kontener C-Gate IoT Hub jest dostarczany w rejestrze Docker przez CLOOS. Przy zakupie C-Gate IoT Hub otrzymają Państwo niezbędne dane dostępowe.

Rejestr i adres URL obrazu

docker.cloos.de/cgate

Przykład środowiska testowego z Dockerem

docker run -d --name cgate -p 80:8080 -p 4840:4840 docker.cloos.de/cgate

Przykład środowiska produktywnego z Docker Compose

version: "3"
services:
 cgate:
  container_name: cgate
  image: docker.cloos.de/cgate:latest
  restart: always
  ports:
   - "80:8080"
   - "4840:4840"
   - "5000:5000/tcp"
   - "5000:5000/udp"
   - "5005:5005"
   - "5010:5010"
   - "5679:5679"
  environment:
   - APP_MAX_DATA_SIZE_GB=64
  volumes:
   - data:/data
volumes:
 data:

Tomy

C-Gate przechowuje wszystkie konfiguracje i dane w katalogu /data. Wolumin powinien być używany dla tego katalogu do przechowywania danych.

Odsłonięte porty

 • 4840 (OPC UA Server)
 • 5000/tcp (Komunikacja z robotem do V6)
 • 5000/udp (Komunikacja z robotem do V6)
 • 5005 (Komunikacja z robotem do V6)
 • 5010 (Komunikacja z robotem do V6)
 • 5679 (IoT Connector RPC)
 • 8080 (Web Interface)

Zmienne

APP_ADMIN_PASSWORD

Wymusza hasło dla użytkownika admin.

Wartość domyślna: Puste

APP_MAX_DATA_SIZE

Ustawia maksymalny rozmiar wszystkich danych przechowywanych przez C-Gate w GB.

Wartość domyślna: 32

Przewodnik krok po kroku

Jeżeli nie korzystacie Państwo jeszcze ze środowiska uruchomieniowego kontenera, poniższe instrukcje przeprowadzą Państwa przez niezbędne kroki dla podstawowego środowiska uruchomieniowego kontenera z C-Gate. W tym przypadku zalecamy, abyście Państwo mimo wszystko zapoznali się ze swoim środowiskiem kontenerowym, aby móc je bezpiecznie obsługiwać.

 1. Zainstaluj Dockera dla swojej dystrybucji Linuksa.
 2. Zainstaluj Docker Compose.
 3. Wykonaj następujące polecenia, aby zainstalować i uruchomić C-Gate:
  sudo mkdir -p /opt/cloos/cgate
  cd /opt/cloos/cgate/
  sudo curl -L https://c-gate.cloos.de/static/install/docker-compose.yml -o docker-compose.yml
  sudo docker login docker.cloos.de
  # Wpisz tutaj dane dostępu, które otrzymałeś od CLOOS.
  sudo docker-compose up -d
  # Daj aplikacji kilka sekund na uruchomienie.
  # Odczytaj wygenerowane hasło dla użytkownika admin za pomocą następującego polecenia:
  sudo docker logs cgate | grep UserInitializer

Zalecamy instalację pod systemem operacyjnym Linux, ponieważ kontenery są tam już od kilku lat. Z drugiej strony, w systemie Windows kontenery są obecnie wciąż nowością. Dlatego należy spodziewać się częstszych zmian, nieco większego zużycia zasobów i większych wyzwań podczas konfiguracji i obsługi.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu Windows. Potrzebny jest co najmniej system Windows 10 z numerem wersji 2004 (Build 19041) lub Windows 11.

  Aby wyświetlić wersję systemu Windows, można wykonać następujące polecenie w wierszu poleceń:
  winver
 2. Zainstaluj WSL (Windows Subsystem for Linux) za pomocą następujących poleceń w wierszu poleceń:
  wsl --set-default-version 2
  wsl --install -d Ubuntu
  wsl --set-default Ubuntu
 3. Zainstaluj C-Gate za pomocą naszego instalatora C-Gate IoT Hub dla Windows.

Po instalacji

Kolejne kroki i dalsze informacje można znaleźć na interfejsie internetowym C-Gate. Dostęp do niego można uzyskać po instalacji pod adresem http://localhost na serwerze lub komputerze.

Z innego komputera można dotrzeć do C-Gate pod adresem http://[serverip], gdzie [serverip] należy zastąpić IP serwera lub komputera, na którym C-Gate został zainstalowany.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie są przechowywane moje dane C-Gate?

W Dockerze dane są zazwyczaj przechowywane w tzw. wolumenach. C-Gate używa takiego woluminu dla wewnętrznego katalogu /data.

Jak mogę utworzyć kopię zapasową moich danych C-Gate?

Możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych za pomocą następującego polecenia. Kopia zapasowa jest zapisywana w folderze, w którym zostało wykonane polecenie.

Linux (Docker):
# Utwórz kopię zapasową
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Przywróć kopię zapasową
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"
Windows (WSL Ubuntu Shell):
# Utwórz kopię zapasową
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Przywróć kopię zapasową
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"

Do codziennego tworzenia kopii zapasowych można na przykład użyć zadania cron (Linux) lub zaplanowanego zadania (Windows).

W celu uzyskania spójnej kopii zapasowej zalecane jest krótkie zatrzymanie aplikacji (docker stop cgate) i ponowne uruchomienie po wykonaniu kopii zapasowej (docker start cgate).

C-Gate pyta mnie o dane dostępowe przy starcie. Co muszę tam wpisać?

Domyślnie przy instalacji C-Gate jest tworzony użytkownik o nazwie admin. Hasło dla tego użytkownika jest generowane przy pierwszym uruchomieniu kontenera Docker Container i podawane w wierszu poleceń. Możesz wyświetlić dane wyjściowe kontenera Docker Container za pomocą polecenia docker logs cgate. Poniższe polecenie przedstawia wynik generowania hasła:

Linux (Docker):
sudo docker logs cgate | grep UserInitializer
Windows (WSL Ubuntu Shell):
podman logs cgate | grep UserInitializer

W przypadku instalacji w systemie Windows dane dostępu wyświetlane są również raz na koniec instalacji.

Jak mogę zresetować swoje hasło?

Można wymusić nowe hasło administratora poprzez ustawienie zmiennej środowiskowej APP_ADMIN_PASSWORD='NewPassword' dla kontenera C-Gate. Dla instalacji Docker z Docker Compose, na przykład, możesz ustawić tę zmienną w pliku docker-compose.yml poniżej linii environment.

Przykład:

...
 environment:
  - APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"
...

Jeśli zainstalowałeś C-Gate za pomocą naszych instrukcji dla systemu Windows, możesz ustawić hasło w pliku ~/.config/cgate/cgate.conf w WSL, wpisując następujący wiersz:

APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"

Jak mogę podłączyć moje urządzenia do C-Gate?
 1. Po pierwsze, powinno być dostępne fizyczne połączenie. W przypadku systemów robotów CLOOS jest to zazwyczaj kabel sieciowy podłączony do kontrolera robota i sieci firmowej. Urządzenia spawalnicze QINEO można alternatywnie podłączyć przez Wifi.
 2. Następnie urządzenia potrzebują adresu IP i odpowiednich ustawień sieciowych, aby można było do nich dotrzeć z serwera lub komputera, na którym zainstalowany jest C-Gate IoT Hub. Informacje na temat dostosowywania ustawień sieciowych można znaleźć w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. Ustawienia sieciowe powinny być przypisane zgodnie z polityką IT. Możesz sprawdzić połączenie, uruchamiając ping na IP urządzenia z serwera lub komputera z C-Gate.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na interfejsie internetowym C-Gate, aby aktywować swoją licencję. Następnie można skonfigurować urządzenia w widoku urządzeń na C-Gate. Wprowadzić tam odpowiednie adresy IP urządzeń.

Jeśli wszystko zostało prawidłowo skonfigurowane, urządzenia są wyświetlane jako online w widoku urządzeń C-Gate.

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, zapoznaj się z naszymi uwagami na temat reguł zapory sieciowej.

Które reguły zapory i porty muszą być przestrzegane?

Następujące porty są istotne z punktu widzenia dostępu do C-Gate IoT Hub:

Przychodzące 80 TCP Interfejs sieciowy i API
Przychodzące 4840 TCP Serwer OPC UA do połączenia systemów MES i ERP
Przychodzące 5679 TCP Interfejs RPC dla C-Gate IoT Connector

Bez IoT Connector, C-Gate IoT Hub dodatkowo nawiązuje połączenia z następującymi portami:

Wychodzące 48010 TCP Systemy robotów
Wychodzące 52341 TCP Urządzenia do spawania
Wychodzące 4840 TCP PLC

W przypadku starszego sprzętu QIROX (sprzęt starszy niż V7) używane są następujące dodatkowe porty:

Przychodzące 5000 TCP
Przychodzące 5000 UDP
Przychodzące 5005 TCP
Przychodzące 5010 TCP

Jak mogę zaktualizować C-Gate IoT Hub?

C-Gate może być aktualizowany za pomocą nowego obrazu kontenera.

Linux (Docker-Compose):
cd /opt/cloos/cgate/
docker-compose pull
docker-compose up -d
Windows:

W menu startowym w folderze C-Gate znajduje się skrypt aktualizacyjny, który przeprowadza aktualizację do aktualnej wersji stabilnej.

Istniejące dane są automatycznie migrowane przez aplikację podczas ich aktualizacji. W zależności od ilości danych, proces migracji może opóźnić start nowej wersji aplikacji o kilka minut. W tym czasie aplikacja nie jest dostępna.

Co znajduje się wewnątrz pojemnika C-Gate?

Kontener C-Gate IoT Hub jest oparty na aktualnym oficjalnym obrazie bazowym Ubuntu i zawiera następujące usługi. Tylko usługi z odpowiednią specyfikacją portu mogą być dostępne z zewnątrz kontenera. Dostęp do usług bez specyfikacji portu możliwy jest tylko w obrębie kontenera i są one w ten sposób chronione przed dostępem z zewnątrz.

 • C-Gate IoT Hub Java Application (Port 4840/tcp, 5000/tcp/udp, 5005/tcp, 5010/tcp)
 • C-Gate IoT Hub NodeJS Graph-Converter Service
 • nginx Webserver (Port 8080/tcp)
 • mongoDB Database

Dlaczego system Windows blokuje wykonanie instalacji C-Gate?

Pobrane pliki .exe są łatwo klasyfikowane przez system Windows jako zagrożenie. Następujące polecenie Powershell może być użyte do poprawienia tej klasyfikacji dla pliku:

cd Downloads
Unblock-File -Confirm:$false '.\C-Gate IoT Hub Setup.exe'

Jeśli instalacja lub wykonanie dołączonych plików skryptów jest nadal zablokowane, zainstaluj nasz certyfikat Cloos w swoim systemie i spróbuj ponownie. Upewnij się, że podczas instalacji wybrałeś "Trusted Root Certification Authorities" jako lokalizację dla certyfikatu.

Zainstalowałem C-Gate na Windowsie ręcznie za pomocą Docker Desktop. Jak zmigrować moje dane do nowej wersji za pomocą instalatora C-Gate?

Nowy C-Gate instalator dla Windows automatycznie wykrywa poprzednią instalację z Docker Desktop i importuje dane podczas instalacji. Po zakończeniu instalacji upewnij się, że Twoja instalacja C-Gate działa jak zwykle. Następnie należy usunąć kontener C-Gate z Docker Desktop, aby nie uruchamiał się on ponownie automatycznie po restarcie.