Serwis C-Gate IoT Hub jest udostępniany jako oprogramowanie w formacie kontenera. Zaleca się instalację C-Gate IoT Hub na centralnym serwerze w każdej lokalizacji firmy. Alternatywnie możliwa jest również instalacja na standardowym komputerze PC.

Wymagania systemowe

 • Środowisko uruchomieniowe kontenerów (np. Docker, Kubernetes, OpenShift, Podman, ...)
 • 8 GB RAM
 • 128 GB miejsca na dysku twardym
 • Procesor 64-bitowy (zalecane 4 rdzenie)
 • Połączenie z Internetem (podczas instalacji i aktualizacji)
Jeśli podłączonych jest więcej niż 25 sterowników, wymagania mogą być większe.

C-Gate IoT Hub Kontener

Kontener C-Gate IoT Hub jest udostępniany w Docker Registry przez CLOOS. Niezbędne dane dostępowe otrzymacie Państwo przy zakupie strony C-Gate IoT Hub .

Rejestr i adres URL obrazu

docker.cloos.de/cgate

Przykład środowiska testowego z Dockerem

docker run -d --name cgate -p 80:8080 -p 4840:4840 docker.cloos.de/cgate

Przykład produktywnego środowiska z Docker Compose

version: "3"
services:
 cgate:
  container_name: cgate
  image: docker.cloos.de/cgate:latest
  restart: always
  ports:
   - "80:8080"
   - "4840:4840"
   - "5000:5000/tcp"
   - "5000:5000/udp"
   - "5005:5005"
   - "5010:5010"
   - "5679:5679"
  environment:
   - APP_MAX_DATA_SIZE_GB=64
  volumes:
   - data:/data
volumes:
 data:

Tomy

C-Gate przechowuje wszystkie konfiguracje i dane w katalogu /data. Dla tego katalogu powinien być użyty wolumin, który będzie utrzymywał dane.

Odsłonięte porty

 • 4840 (OPC UA Server)
 • 5000/tcp (Komunikacja robotów do V6)
 • 5000/udp (Komunikacja robotów do V6)
 • 5005 (Komunikacja robotów do V6)
 • 5010 (Komunikacja robotów do V6)
 • 5679 (IoT Connector RPC)
 • 8080 (Web Interface)

Zmienne

APP_ADMIN_PASSWORD

Wymusza hasło dla użytkownika admin.

Wartość domyślna: Puste

APP_MAX_DATA_SIZE

Ustawia maksymalny rozmiar całkowitych danych przechowywanych przez C-Gate w GB.

Wartość domyślna: 32

Przewodnik krok po kroku

Jeśli nie używasz jeszcze środowiska uruchomieniowego kontenera, poniższe instrukcje poprowadzą Cię przez niezbędne kroki dla podstawowego środowiska uruchomieniowego kontenera z C-Gate. W takim przypadku zalecamy, aby mimo wszystko zapoznać się ze środowiskiem kontenera, aby móc go bezpiecznie obsługiwać.

 1. Zainstaluj Dockera dla swojej dystrybucji Linuksa.
 2. Zainstaluj Docker Compose.
 3. Wykonaj następujące polecenia, aby zainstalować i uruchomić stronę C-Gate:
  sudo mkdir -p /opt/cloos/cgate
  cd /opt/cloos/cgate/
  sudo curl -L https://c-gate.cloos.de/static/install/docker-compose.yml -o docker-compose.yml
  sudo docker login docker.cloos.de
  # Wpisz tutaj dane dostępowe, które otrzymałeś od CLOOS.
  sudo docker-compose up -d
  # Daj aplikacji kilka sekund na uruchomienie.
  # Odczytaj wygenerowane hasło dla użytkownika admin za pomocą następującego polecenia:
  sudo docker logs cgate | grep UserInitializer

Zalecamy instalację pod systemem operacyjnym Linux, ponieważ kontenery są już tam zadomowione od kilku lat. Z kolei pod Windowsem kontenery są obecnie wciąż nowością. Należy więc spodziewać się częstszych zmian, nieco większego zużycia zasobów i większych wyzwań podczas konfiguracji i eksploatacji.

 1. Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza aktualizacja dla systemu Windows. Potrzebny jest co najmniej Windows 10 z numeru wersji 2004 (Build 19041) lub Windows 11.

  Aby wyświetlić wersję systemu Windows, można wykonać następujące polecenie w wierszu poleceń:
  winver
 2. Zainstaluj WSL (Windows Subsystem for Linux) za pomocą następujących poleceń w wierszu poleceń:
  wsl --set-default-version 2
  # W dalszej części należy wybrać dowolną nazwę użytkownika i hasło.
  # Nie jest konieczne wprowadzanie tutaj danych dostępowych CLOOS.
  wsl --install -d Ubuntu
  wsl --set-default Ubuntu
 3. Zainstaluj C-Gate za pomocą naszego C-Gate IoT Hub instalatora dla Windows.

Po instalacji

Kolejne kroki i dalsze informacje można znaleźć w interfejsie internetowym C-Gate. Dostęp do niego można uzyskać po instalacji pod adresem http://localhost na serwerze lub komputerze.

Z innego komputera można dotrzeć do C-Gate pod adresem http://[serverip], gdzie [serverip] należy zastąpić IP serwera lub komputera, na którym zainstalowano C-Gate.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie są przechowywane moje dane C-Gate?

W systemie Docker dane są zwykle przechowywane w tzw. woluminach. C-Gate używa takiego woluminu dla wewnętrznego katalogu /data.

Jak mogę utworzyć kopię zapasową moich danych C-Gate?

Możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych za pomocą następującego polecenia. Kopia zapasowa jest przechowywana w folderze, w którym zostało wykonane polecenie.

Linux (Docker):
# Utwórz kopię zapasową
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Przywróć kopię zapasową
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"
Windows (WSL Ubuntu Shell):
# Utwórz kopię zapasową
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Przywróć kopię zapasową
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"

Do codziennego tworzenia kopii zapasowych można użyć na przykład zadania cron (Linux) lub zadania zaplanowanego (Windows).

W celu uzyskania spójnego backupu zaleca się krótkie zatrzymanie aplikacji (docker stop cgate) i ponowne jej uruchomienie po wykonaniu backupu (docker start cgate).

C-Gate pyta mnie o dane dostępu, gdy go uruchamiam. Co mam tam wpisać?

Domyślnie, użytkownik o nazwie admin jest tworzony podczas instalacji C-Gate. Hasło dla tego użytkownika jest generowane przy pierwszym uruchomieniu Docker Container i wyprowadzane w wierszu poleceń. Możesz wyświetlić dane wyjściowe kontenera Docker Container za pomocą polecenia docker logs cgate. Poniższe polecenie przedstawia dane wyjściowe dotyczące generowania hasła:

Linux (Docker):
sudo docker logs cgate | grep UserInitializer
Windows (WSL Ubuntu Shell):
podman logs cgate | grep UserInitializer

W przypadku instalacji w systemie Windows dane dostępu są również wyświetlane raz na koniec instalacji.

Jak mogę zresetować swoje hasło?

Możesz wymusić nowe hasło administratora, ustawiając zmienną środowiskową APP_ADMIN_PASSWORD='NewPassword' dla swojego kontenera C-Gate. Na przykład dla instalacji Docker z Docker Compose możesz ustawić tę zmienną w pliku docker-compose.yml poniżej linii environment.

Przykład:

...
 environment:
  - APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"
...

Jeśli zainstalowałeś C-Gate za pomocą naszej instrukcji dla systemu Windows, możesz ustawić hasło w pliku ~/.config/cgate/cgate.conf w ramach WSL, wprowadzając następującą linię:

APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"

Jak podłączyć moje urządzenia do C-Gate?
 1. Przede wszystkim powinno być dostępne fizyczne połączenie. W przypadku systemów robotów CLOOS jest to zazwyczaj kabel sieciowy podłączony do kontrolera robota i sieci firmowej. Urządzenia spawalnicze QINEO mogą być alternatywnie połączone przez Wifi.
 2. Następnie urządzenia potrzebują adresu IP i odpowiednich ustawień sieciowych, aby można je było osiągnąć z serwera lub komputera, na którym zainstalowana jest strona C-Gate IoT Hub . Informacje na temat dostosowania ustawień sieciowych znajdują się w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia. Ustawienia sieciowe powinny być przypisane zgodnie z polityką IT. Połączenie można sprawdzić uruchamiając ping na IP urządzenia z serwera lub komputera za pomocą C-Gate.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami C-Gate w interfejsie internetowym C-Gate, aby aktywować licencję. Następnie możesz skonfigurować swoje urządzenia w widoku urządzenia na stronie C-Gate. Wprowadzić tam odpowiednie adresy IP urządzeń.

Jeśli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, urządzenia pojawiają się jako online w widoku urządzeń C-Gate.

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, zapoznaj się z naszymi uwagami dotyczącymi reguł zapory sieciowej.

Które reguły zapory i porty muszą być przestrzegane?

Następujące porty są istotne dla dostępu do strony C-Gate IoT Hub :

Przychodzące 80 TCP Interfejs internetowy i API
Przychodzące 4840 TCP Serwer OPC UA do podłączenia systemów MES i ERP
Przychodzące 5679 TCP Interfejs RPC dla strony C-Gate IoT Connector

Bez IoT Connector, C-Gate IoT Hub dodatkowo nawiązuje połączenia z następującymi portami:

Wychodzące 48010 TCP Systemy robotów
Wychodzące 52341 TCP Urządzenia do spawania
Wychodzące 4840 TCP PLC

Z QIROX Legacy Hardware (sprzęt starszy niż V7) używane są następujące dodatkowe porty:

Przychodzące 5000 TCP
Przychodzące 5000 UDP
Przychodzące 5005 TCP
Przychodzące 5010 TCP

Jak mogę zaktualizować stronę C-Gate IoT Hub ?

C-Gate można uaktualnić za pomocą nowego obrazu kontenera.

Linux (Docker-Compose):
cd /opt/cloos/cgate/
docker-compose pull
docker-compose up -d
Windows:

W menu Start pod folderem C-Gate znajduje się skrypt aktualizacyjny, który wykonuje aktualizację do aktualnej stabilnej wersji.

Istniejące dane są automatycznie migrowane przez aplikację podczas ich aktualizacji. W zależności od ilości danych, proces migracji może opóźnić start nowej wersji aplikacji o kilka minut. W tym czasie aplikacja nie jest dostępna.

Co znajduje się wewnątrz pojemnika C-Gate?

Kontener C-Gate IoT Hub jest oparty na aktualnym oficjalnym obrazie bazowym Ubuntu i zawiera następujące usługi. Tylko usługi z odpowiednią specyfikacją portu mogą być dostępne z zewnątrz kontenera. Dostęp do usług bez specyfikacji portu jest możliwy tylko w obrębie kontenera i dlatego są one chronione przed dostępem z zewnątrz.

 • C-Gate IoT Hub Java Application (Port 4840/tcp, 5000/tcp/udp, 5005/tcp, 5010/tcp)
 • C-Gate IoT Hub NodeJS Graph-Converter Service
 • nginx Webserver (Port 8080/tcp)
 • mongoDB Database

Dlaczego system Windows blokuje wykonanie instalacji C-Gate?

Pobrane pliki .exe są łatwo klasyfikowane przez system Windows jako zagrożenie. Następujące polecenie Powershell może być użyte do poprawienia tej klasyfikacji dla pliku:

cd Downloads
Unblock-File -Confirm:$false '.\C-Gate IoT Hub Setup.exe'

Jeśli instalacja lub wykonanie dołączonych plików skryptów nadal jest zablokowane, proszę zainstalować nasz certyfikat Cloos w swoim systemie i spróbować ponownie. Należy pamiętać, aby podczas instalacji wybrać "Trusted Root Certification Authorities" jako lokalizację dla certyfikatu.

Ręcznie zainstalowałem C-Gate w systemie Windows za pomocą Docker Desktop. Jak zmigrować dane do nowej wersji za pomocą instalatora C-Gate?

Nowy instalator C-Gate dla Windows automatycznie wykrywa poprzednią instalację z Docker Desktop i importuje dane podczas instalacji. Po instalacji upewnij się, że Twoja instalacja C-Gate działa jak zwykle. Następnie należy usunąć kontener C-Gate z Docker Desktop, aby nie uruchamiał się on ponownie automatycznie po ponownym uruchomieniu.

Aktualizacja mojej instalacji C-Gate pod Windowsem zgłasza błąd z danymi dostępowymi. Jak mogę to naprawić?

Przy starszej instalacji C-Gate pod Windowsem dane dostępu do CLOOS Docker Repository częściowo nie były trwale zapisane. Aby naprawić problem, wykonaj poniższe polecenie w swojej instalacji WSL (Ubuntu) i wprowadź dane dostępowe, które otrzymałeś wraz z licencją C-Gate:

podman login --authfile=${HOME}/.docker/config.json docker.cloos.de