Stránka C-Gate IoT Hub je poskytována jako software ve formátu kontejneru. Doporučuje se nainstalovat C-Gate IoT Hub na centrální server v každé lokalitě společnosti. Alternativně je možná také instalace na standardní počítač.

Systémové požadavky

 • prostředí pro běh kontejnerů (např. Docker, Kubernetes, OpenShift, Podman, ...)
 • 8 GB RAM
 • 128 GB místa na pevném disku
 • 64bitový procesor (doporučená 4 jádra)
 • připojení k internetu (během instalace a aktualizace)
Pokud je připojeno více než 25 řídicích jednotek, mohou být požadavky vyšší.

C-Gate IoT Hub Kontejner

Kontejner C-Gate IoT Hub je k dispozici v registru Docker společnosti CLOOS. Potřebné přístupové údaje obdržíte při zakoupení stránky C-Gate IoT Hub .

Adresa URL registru a obrázku

docker.cloos.de/cgate

Příklad testovacího prostředí s Dockerem

docker run -d --name cgate -p 80:8080 -p 4840:4840 docker.cloos.de/cgate

Příklad produktivního prostředí s nástrojem Docker Compose

version: "3"
services:
 cgate:
  container_name: cgate
  image: docker.cloos.de/cgate:latest
  restart: always
  ports:
   - "80:8080"
   - "4840:4840"
   - "5000:5000/tcp"
   - "5000:5000/udp"
   - "5005:5005"
   - "5010:5010"
   - "5679:5679"
  environment:
   - APP_MAX_DATA_SIZE_GB=64
  volumes:
   - data:/data
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-size: "100m"
volumes:
 data:

Svazky

C-Gate ukládá všechny konfigurace a data do adresáře /data. Pro tento adresář by měl být použit svazek pro uchování dat.

Odkryté porty

 • 4840 (OPC UA Server)
 • 5000/tcp (Komunikace robotů až do V6)
 • 5000/udp (Komunikace robotů až do V6)
 • 5005 (Komunikace robotů až do V6)
 • 5010 (Komunikace robotů až do V6)
 • 5679 (IoT Connector RPC)
 • 8080 (Web Interface)

Proměnné

APP_ADMIN_PASSWORD

Vynutí heslo pro uživatele admin.

Výchozí hodnota: Prázdné stránky

APP_MAX_DATA_SIZE

Nastavuje maximální velikost celkových dat uložených na adrese C-Gate v GB.

Výchozí hodnota: 32

Průvodce krok za krokem

Pokud ještě nepoužíváte běhové prostředí kontejneru, následující pokyny vás provedou kroky nezbytnými pro základní běhové prostředí kontejneru s C-Gate. V takovém případě doporučujeme, abyste se přesto seznámili s prostředím kontejneru, abyste jej mohli bezpečně obsluhovat.

 1. Nainstalujte Docker pro svou distribuci Linuxu.
 2. Pro instalaci a spuštění stránky C-Gate proveďte následující příkazy:
  sudo mkdir -p /opt/cloos/cgate
  cd /opt/cloos/cgate/
  sudo curl -L https://c-gate.cloos.de/static/install/docker-compose.yml -o docker-compose.yml
  sudo docker login docker.cloos.de
  # Zde zadejte přístupové údaje, které jste obdrželi od společnosti CLOOS.
  sudo docker compose up -d
  # Dejte aplikaci několik sekund na spuštění.
  # Následujícím příkazem přečtěte vygenerované heslo pro uživatele admin.:
  sudo docker logs cgate | grep UserInitializer

Doporučujeme instalaci pod operačním systémem Linux, protože kontejnery jsou zde již několik let zavedeny. V systému Windows jsou naopak kontejnery v současné době stále ještě novinkou. Proto je třeba počítat s častějšími změnami, mírně vyšší spotřebou prostředků a většími problémy při nastavení a provozu.

 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována nejnovější aktualizace systému Windows. Potřebujete alespoň systém Windows 10 od verze 2004 (sestavení 19041) nebo Windows 11.

  Chcete-li zobrazit verzi systému Windows, můžete v příkazovém řádku spustit následující příkaz:
  winver
 2. Nainstalujte WSL (Windows Subsystem for Linux ) pomocí následujících příkazů na příkazovém řádku.:
  wsl --set-default-version 2
  # V následujícím okně vyberte libovolné uživatelské jméno a heslo.
  # Zde není nutné zadávat přístupové údaje CLOOS.
  wsl --install -d Ubuntu
  wsl --set-default Ubuntu
 3. Nainstalujte si C-Gate pomocí našeho instalačního programuC-Gate IoT Hub pro Windows.

Po instalaci

Další kroky a další informace naleznete na webovém rozhraní C-Gate. Přístup k němu získáte po instalaci na adrese http://localhost na serveru nebo v počítači.

Z jiného počítače se dostanete na adresu C-Gate na adrese http://[serverip], kde adresu [serverip] je třeba nahradit IP adresou serveru nebo počítače, na kterém je nainstalována adresa C-Gate.

Často kladené otázky

Kde jsou uložena moje data na C-Gate?

Pod Dockerem se data obvykle ukládají do takzvaných svazků. C-Gate používá jeden takový svazek pro interní adresář /data.

Jak mohu vytvořit zálohu svých dat na C-Gate?

Zálohu dat můžete vytvořit pomocí následujícího příkazu. Záloha se uloží do složky, ve které je příkaz spuštěn.

Linux (Docker):
# Vytvoření zálohy
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Obnovení zálohy
sudo docker run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"
Windows (WSL Ubuntu Shell):
# Vytvoření zálohy
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvzf /backup/cgate-backup.tar.gz /data

# Obnovení zálohy
podman run --rm --volumes-from cgate -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /data && tar xvzf /backup/cgate-backup.tar.gz --strip 1"

Pro denní zálohování lze například použít úlohu cron (Linux) nebo naplánovanou úlohu (Windows).

Pro konzistentní zálohování se doporučuje aplikaci krátce zastavit (docker stop cgate) a po zálohování ji opět spustit (docker start cgate).

C-Gate mě při spuštění požádá o přístupové údaje. Co tam mám zadat?

Ve výchozím nastavení je při instalaci stránky C-Gate vytvořen uživatel se jménem admin. Heslo pro tohoto uživatele je vygenerováno při prvním spuštění kontejneru Docker a je vypsáno na příkazový řádek. Výstup kontejneru Docker můžete zobrazit pomocí příkazu docker logs cgate. Následující příkaz zobrazí výstup generování hesla:

Linux (Docker):
sudo docker logs cgate | grep UserInitializer
Windows (WSL Ubuntu Shell):
podman logs cgate | grep UserInitializer

Při instalaci systému Windows se přístupové údaje zobrazí také jednou na konci instalace.

Jak mohu obnovit své heslo?

Nové heslo správce můžete vynutit nastavením proměnné prostředí APP_ADMIN_PASSWORD='NewPassword' pro kontejner C-Gate. Například v případě instalace Docker Compose můžete tuto proměnnou nastavit v souboru docker-compose.yml pod řádkem environment.

Příklad:

...
 environment:
  - APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"
...

Pokud jste nainstalovali C-Gate podle našeho návodu pro Windows, můžete heslo nastavit v souboru ~/.config/cgate/cgate.conf v rámci WSL zadáním následujícího řádku.:

APP_ADMIN_PASSWORD="MySecretPassword"

Jak připojím svá zařízení k webu C-Gate?
 1. Především by mělo být k dispozici fyzické připojení. U robotických systémů CLOOS je to obvykle síťový kabel připojený k řídicí jednotce robota a k vaší podnikové síti. Svařovací jednotky QINEO lze alternativně připojit přes Wifi.
 2. Pak vaše zařízení potřebují IP adresu a odpovídající síťová nastavení, aby byla dostupná ze serveru nebo počítače, na kterém je nainstalována stránka C-Gate IoT Hub . Informace o úpravě nastavení sítě naleznete v příručce k příslušnému zařízení. Nastavení sítě by měla být přiřazena podle zásad IT. Připojení můžete zkontrolovat spuštěním adresy ping na IP zařízení ze serveru nebo počítače pomocí adresy C-Gate.
 3. Při aktivaci licence postupujte podle pokynů na adrese C-Gate ve webovém rozhraní C-Gate. Zařízení pak můžete konfigurovat v zobrazení zařízení na webu C-Gate. Zadejte příslušné IP adresy zařízení.

Pokud je vše správně nastaveno, zobrazí se zařízení v zobrazení zařízení C-Gate jako online.

Pokud se stále nemůžete připojit, přečtěte si naše poznámky k pravidlům brány firewall.

Která pravidla a porty brány firewall je nutné dodržovat?

Pro přístup k serveru C-Gate IoT Hub jsou důležité následující porty:

Příchozí 80 TCP Webové rozhraní a rozhraní API
Příchozí 4840 TCP Server OPC UA pro připojení systémů MES a ERP
Příchozí 5679 TCP Rozhraní RPC pro C-Gate IoT Connector

Bez adresy IoT Connector C-Gate IoT Hub navíc navazuje spojení s následujícími porty:

Odchozí 48010 TCP Robotické systémy
Odchozí 52341 TCP Svařovací zařízení
Odchozí 4840 TCP PLC

U staršího hardwaru QIROX (hardware starší než V7) se používají následující další porty:

Příchozí 5000 TCP
Příchozí 5000 UDP
Příchozí 5005 TCP
Příchozí 5010 TCP

Jak mohu aktualizovat stránky C-Gate IoT Hub ?

C-Gate lze aktualizovat pomocí nové bitové kopie kontejneru.

Linux (Docker):

cd /opt/cloos/cgate/
docker compose pull
docker compose up -d

Linux (Docker-Compose):

cd /opt/cloos/cgate/
docker-compose pull
docker-compose up -d
Windows:

V nabídce Start ve složce C-Gate se nachází aktualizační skript, který provede aktualizaci na aktuální stabilní verzi.

Stávající data jsou při aktualizaci automaticky migrována aplikací. V závislosti na množství dat může proces migrace zpozdit spuštění nové verze aplikace o několik minut. V této době není aplikace k dispozici.

Co se nachází uvnitř kontejneru C-Gate?

Kontejner C-Gate IoT Hub je založen na aktuálním oficiálním základním obrazu Ubuntu a obsahuje následující služby. Z vnějšku kontejneru lze přistupovat pouze ke službám s odpovídající specifikací portu. Služby bez specifikace portu jsou přístupné pouze v rámci kontejneru, a jsou proto chráněny před přístupem zvenčí.

 • C-Gate IoT Hub Java Application (Port 4840/tcp, 5000/tcp/udp, 5005/tcp, 5010/tcp)
 • C-Gate IoT Hub NodeJS Graph-Converter Service
 • nginx Webserver (Port 8080/tcp)
 • mongoDB Database

Proč systém Windows blokuje spuštění instalace C-Gate?

Stažené soubory .exe jsou systémem Windows snadno klasifikovány jako hrozba. Následující příkaz prostředí Powershell lze použít k opravě této klasifikace souboru.:

cd Downloads
Unblock-File -Confirm:$false '.\C-Gate IoT Hub Setup.exe'

Pokud je instalace nebo spuštění obsažených souborů skriptů stále blokováno, nainstalujte si do systému náš certifikát Cloos a zkuste to znovu. Při instalaci nezapomeňte jako umístění certifikátu vybrat možnost "Důvěryhodné kořenové certifikační autority".

Ručně jsem nainstaloval C-Gate do systému Windows pomocí nástroje Docker Desktop. Jak migruji data do nové verze pomocí instalačního programu C-Gate?

Nový instalační program C-Gate pro systém Windows automaticky detekuje předchozí instalaci aplikace Docker Desktop a importuje data během instalace. Po instalaci se ujistěte, že instalace C-Gate funguje jako obvykle. Poté odstraňte kontejner C-Gate z plochy Docker Desktop, aby se po restartu automaticky znovu nespustil.

Aktualizace mé instalace C-Gate pod Windows hlásí chybu s přístupovými údaji. Jak to mohu napravit?

Ve starší instalaci C-Gate pod Windows nebyly přístupové údaje k úložišti CLOOS Docker Repository částečně trvale uloženy. Chcete-li problém vyřešit, spusťte v instalaci WSL (Ubuntu) následující příkaz a zadejte přístupové údaje, které jste obdrželi s licencí C-Gate:

podman login --authfile=${HOME}/.docker/config.json docker.cloos.de